Regulamin z dnia 1.01.2023

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem www.arttrakt.pl jest Ida Smakosz-Hankiewicz Galeria Sztuki Współczesnej Arttrakt z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ofiar Oświęcimskich 1/1, NIP: 8942854841, zwaną dalej Sprzedającym.

2. Miejscem prowadzenia działalności jest siedziba Galerii Arttrakt-ul. Ofiar Oświęcimskich 1/1, Wrocław, 51-348.
Kontakt ze sprzedającym można uzyskać:
-droga mailową: galeria@arttrakt.pl
-telefonicznie: 502581905

II DEFINICJE

1. Klient zwany również Zamawiającym – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w serwisie Internetowym.
2. Przedmiot transakcji – zwany zamiennie „Towar” – wymieniony i opisany w serwisie internetowym, a którego dotyczy Umowa sprzedaży.
3. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Obiektów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sprzedającego.
4. Serwis Internetowy lub Sprzedający – serwis internetowy dostępny pod adresem Arttrakt.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
6. Konsument – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

III PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

1. Arttrakt.pl prowadzi sprzedaż Towarów poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet. W sprzedaży znajdują się Towary, do sprzedaży których Arttrakt.pl przysługuje prawo.
2. Sprzedażą nie są, w żadnym wypadku, objęte prawa autorskie, w szczególności prawo do powielania, lub komercyjnego wykorzystania obiektów lub ich wizerunków.
3. Arttrakt.pl odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Obiektu Klientowi.
4. Prezentowane w sklepie internetowym zdjęcia oferowanych do sprzedaży Towarów mogą się, z uwagi na swój indywidualny charakter, nieznacznie różnić od oryginału, w szczególności w zakresie barw, czy widoczności faktur.
5. Właścicielem wszystkich fotografii umieszczonych w Serwisie Internetowym Arttrakt.pl jest Sprzedający, chyba że zaznaczono inaczej. Zabronione jest korzystanie z treści publikowanych w serwisie bez wyrażonej na piśmie zgody Sprzedającego.

IV SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie Internetowym Arttrakt.pl przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
2. Dokonanie zakupu w Serwisie Internetowym Arttrakt.pl może nastąpić po założeniu Konta, a także bez założenia Konta, przez kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty e-mail.
3. Aby założyć konto w Serwisie Internetowym Arttrakt.pl Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane serwisowi i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
4. Zamówienia w Serwisie Arttrakt.pl można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, za wyjątkiem przerw technicznych lub awarii sieci Internet, skutkujących brakiem dostępu do serwisu.
5. Przeglądanie oferty Serwisu Internetowego, kierowanie pytań oraz dokonywanie transakcji nie wymaga od Klienta rejestracji w Serwisie (zakupu można dokonać również przez profil gościa). Przez zalogowanie Klient uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest ostatnie, złożone zamówienie, zapamiętanie adresów wysyłek, możliwość otrzymywania aktualnych informacji o produktach ze sklepu.
6. Dane osobowe podane przez Klienta, zbierane są na zasadzie dobrowolności, służyć będą realizacji zamówienia i nie będą nikomu udostępnione, z wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielania informacji określonych w przepisach ustaw oraz gdy Zamawiający wyrazi na to zgodę. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2015 r. poz. 2135, 2281 z póżn. zm.), Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawienia.
7. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który nabyte obiekty mają być wysłane oraz numer telefonu i adres e-mail. W wypadku gdy Klient zechce złożyć kolejne Zamówienie, a jego dane teleadresowe uległy zmianie, jest on zobowiązany do ich zaktualizowania.
8. W przypadku gdy podane dane nie są prawidłowe i spowodują wystąpienie szkody po stronie Sprzedającego, Sprzedający ma prawo do obciążenia Klienta dodatkowymi kosztami.
9. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź Serwisu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
10. Następnie w najbliższym możliwym terminie, ale nie dłużej niż w ciągu 48 godzin (nie licząc dni wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia na wskazany przez Klienta adres email, Serwis dostarczy potwierdzenie przekazania zamówienia do realizacji.
11. Potwierdzenie przekazania Zamówienia do realizacji jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży.
12. Sprzedający może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.
13. Serwis zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w przypadku niemożności jego realizacji.
14. W przypadku przedłużenia się terminu potwierdzenia realizacji zamówienia Serwis zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Klienta, który w takim przypadku ma prawo do odstąpienia od zamówienia.
15. W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia przez którąkolwiek ze stron zgodnie z pkt. 13 lub powyżej Serwis zwróci Klientowi wszelkie wniesione przez niego wpłaty.

V CENY

1. Ceny Towarów znajdują się na stronie internetowej Arttrakt.pl podane są w PLN i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.
2. Podane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego.
Serwis Arttrakt.pl zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa.

VI PŁATNOŚCI

1. Na życzenie Klienta, zgłoszone przed wysyłką Towarów, do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. W tym celu, w formularzu zamówienia należy podać wszystkie dane niezbędnie do wystawienia faktury VAT. Ewentualne błędy w danych zawartych w fakturze VAT należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji.
2. Zamawiający może dokonać płatności, wybierając jedną z następujących form:
a) Płatność online -płatność kartą płatniczą lub przelew: Dostępne formy płatności:

 

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro”

„Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”,

lub opłacenia przesyłki przy odbiorze.
b) przelewem bankowym na konto
Galeria Sztuki Współczesnej Arttrakt
ul. Ofiar Oświęcimskich 1/1
50-069 Wrocław
Bank Pekao 23 1950 0001 2006 0019 8562 0001
Płatność dochodzi do skutku w momencie uznania rachunku bankowego Galerii Sztuki Współczesnej Arttrakt.. W przypadku wyboru przelewu bankowego na konto, a nie płatności poprzez Blue Media S.A. na www.arttrakt.pl Zamawiający powinien powiadomić o tym fakcie obsługę Galeria Sztuki Współczesnej Arttrakt pod numerem telefonu 502581905, w celu skrócenia procesu przesyłki.
3. Otrzymanie płatności jest warunkiem dostarczenia prac przez Serwis.

VII DOSTAWA

1. Koszty związane z realizacją płatności i dostawą dzieła sztuki ponosi Klient. Opłaty mogą się wahać w zależności od oferowanego przedmiotu i są podane w zamówieniu w sekcji: „Sposób dostawy”. Koszt wysyłki dzieła sztuki za granicę jest ustalany indywidualnie. W tym celu, przed złożeniem zamówienia, należy skontaktować się z Galerią za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.
2. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych licząc od daty wpłynięcia zapłaty na konto Galerii. W szczególnych przypadkach, jeżeli czas realizacji zamówienia okazałby się dłuższy niż 7 dni, Galeria kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i jego przyczynie. Dla zamówień realizowanych wraz z usługą oprawy dzieła sztuki czas realizacji wynosi do 14 dni roboczych licząc od daty wpłynięcia zapłaty na konto Galerii.
3. Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi oraz certyfikat autentyczności.
4. Sprzedawca zwraca uwagę, że Klient ma możliwość sprawdzenia stanu przesyłki, otwarcia jej i sprawdzenia kompletności zamówienia w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń obiektu w chwili jego odbioru, Klient obowiązany jest do podjęcia następujących czynności:
a) sporządzenia pisemnego protokołu uszkodzenia przesyłki w obecności kuriera lub w inny sposób przyjęty u danego kuriera,
b) złożenia u kuriera reklamacji, postępując zgodnie z ogólnymi warunkami przewozu obowiązującymi u danego przewoźnika, w szczególności w odpowiedniej formie i terminie,
c) poinformowania Sprzedającego o zaistniałych okolicznościach telefonicznie lub w formie elektronicznej.
5. W przypadku przyjęcia przez Klienta przesyłki bez zastrzeżeń lub niepodjęcia przez Klienta czynności opisanych w ust. 2 lit. a-c, Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń dostarczonych obiektów istniejących w chwili ich wydania.
6. Czas dostawy zakupionego przedmiotu od momentu nadania wynosi średnio: w przypadku firmy kurierskiej krajowej – na drugi dzień, w przypadku przesyłki zagranicznej w zależności od adresu dostawy
7. Kupujący może także odebrać zakupiony przedmiot osobiście, po uprzednim uzgodnieniu okoliczności odbioru ze Sprzedającym.

VIII ZWROTY

1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, bez podania przyczyny, poprzez wysłanie do Sprzedającego pisemnego oświadczenia mailem pod adres: galeria@arttrakt.pl. Wzór odstąpienia od umowy
2. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez serwis zwróconego przedmiotu, pod warunkiem, że Klient zwróci przedmiot w stanie niezmienionym od tego, w jakim ów przedmiot zakupił. Klient zobowiązuje się do prawidłowego zabezpieczenia zwracanej przesyłki. Na prośbę Klienta, Sprzedający udzieli wszelkich wskazówek co do właściwej formy zapakowania zwracanego przedmiotu.                                                                                                                                                                                                                                                                             3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego
4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

IX REKLAMACJE

1. Sprzedający informuje, że ma obowiązek dostarczyć przedmiot zamówienia wolny od wad.
2. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie obiektów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
3. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedającemu podany w postanowieniu § 1 lit. a lub mailowo na następujący adres e-mail: galeria@arttrakt.pl lub telefonicznie pod następującym numerem telefonu 502581905, bądź w inny sposób.
4. W reklamacji należy podać dane Klienta, oznaczenie zamówienia (tj. dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
5. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedającego.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zarejestrowani Klienci zostaną poinformowani o zmianie regulaminu podczas następnego logowania w serwisie i/lub drogą mailową. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Konto Klienta zostanie usunięte
3. Przetwarzanie danych osobowych
Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Serwis Arttrakt.pl danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.)jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.
4. Administratorem danych osobowych jest Ida Smakosz-Hankiewicz Galeria Sztuki Współczesnej Arttrakt z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ofiar Oświęcimskich 1/1, NIP: 8942854841. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia.
5. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail :galeria@arttrakt.p
6. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023r.