POLITYKA PRYWATNOŚCI

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO*

(*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

 • Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ida Smakosz-Hankiewicz Galeria Sztuki Współczesnej Arttrakt z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Ofiar Oświęcimskich 1/1, 50-069 Wrocław. Nip: 8942854841.  Regon: 021200085 (dalej „My”, „Galeria Arttrakt” ) prowadząca galerię sztuki oraz stronę internetową pod adresem www.arttrakt.pl

 • Kontakt w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych przez Galerię Arttrakt

W celu udzielenia informacji dotyczących przetwarzania przez Nas Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować listownie, mailowo oraz telefonicznie, poniżej są zamieszczone Nasze dane kontaktowe:
ul. Ofiar Oświęcimskich 1/1
50-069 Wrocław
tel. 502581905
galeria@arttrakt.pl

 • Jak otrzymaliśmy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zawierania umowy komisu, zawierania umowy sprzedaży galeryjnej, zawieraniu umowy konserwacyjnej lub świadczenia innych usług, przekazaniu obiektu do wyceny, poprzez formularz kontaktowy, podczas rejestracji osobistej lub internetowej na prowadzone przez Nas aukcje lub przekazałeś nam je drogą mailową.

 • W jakim celu i na jakich podstawach prawnych przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
– realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży, konserwacji, oprawienia lub komisu;
– obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
– obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
– kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z realizacją umów, dokonaniem i otrzymaniem płatności.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla:
– celów podatkowych i rachunkowych;
– prowadzenia księgi ewidencyjnej zabytków przyjętych lub oferowanych do zbycia;
– przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Twoje dane są również przetwarzane przez Galerię Arttrakt na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Galerii Arttrakt, w celach wskazanych poniżej:
– prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego towarów i usług oferowanych przez Galerię Arttrakt;
– kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;
– obsługa Twoich próśb przekazywanych przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
– przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).                                                                                                                                                                Galeria Arttrakt może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Galerią Arttrakt w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji np. w celu dostarczania przesyłek.

W portalu Arttrakt.pl korzystamy z funkcji Google Ads, takich jak remarketing lub śledzenie konwersji, wykorzystujemy zgody użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Wielkiej Brytanii na korzystanie z plików cookie lub (w przypadku remarketingu) danych osobowych w reklamach spersonalizowanych. Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www.
Plugin Facebooka
Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Was z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.
Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/
Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z waszego konta na Facebooku.
Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics
Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, . Google Analytics, używa plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.
Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.
Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolny sposób, w każdym momencie. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody lub do momentu, kiedy wygasa nasz obowiązek przetwarzania Twoich danych, nałożony na Nas powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 • Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Dla celów wykonania obowiązków wynikających z łączącej Nas umowy, a także dla przestrzegania wymogów określanych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:
– imię i nazwisko;
– adres zamieszkania lub adres korespondencyjny;
– PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
– adres poczty elektronicznej;
– numer telefonu;
– numer rachunku bankowego
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz danych osobowych (nie zaliczając do tego katalogu numeru rachunku bankowego), niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 • Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Galerię Arttrakt?

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
– prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
– prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
– prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
– prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
– prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
– prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
– prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Nami przez formularz dostępny na stronie internetowej www.arttrakt.pl lub na miejscu w Naszej siedzibie.
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
– w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
– w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Arttrakt.pl; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
– w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
– w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • Kiedy możesz złożyć sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych przez Arttrakt ?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
– przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
– Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

 • Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym Nas w prowadzeniu rachunkowości, strony internetowej, systemów informatycznych oraz wykonujących usługi konsultingowe i audytowe. Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych, wykonują swoje zadania na podstawie umowy z Nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Zawierane przez Nas umowy powierzania przetwarzania danych zawierają klauzule umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Ponadto, możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 • Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
– zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
– statystycznych i archiwizacyjnych,
maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub przez okres określony przez przepisy prawa, które nakładają na Nas obowiązek przetwarzania Twoich danych.
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

 • Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 • Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże bez stosowania zautomatyzowanego profilowania. Nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

 • Rezygnacja ze zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szanowni Państwo,
W każdej chwili możecie wycofać wyrażoną przez Was zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych lub skorzystać z innych praw Państwu przysługujących w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W tym celu prosimy o wiadomość  e-mailem na: galeria@arttrakt.pl lub pocztą na adres: Galeria Arttrakt, ul. Ofiar Oświęcimskich 1/1, 50-069 Wrocław